NÔNG trại vận hành

NÔNG trại nghiên cứu & phát triển Gochang

Nông trại nghiên cứu & phát triển Gochang là nơi nghiên cứu về hạt giống và cây giống trang trại công nghệ cao, là nơi thu thập dữ liệu về các loại cây giống và cải thiện cây giống tối ưu hóa cho mô hình trang trại công nghệ cao.

NÔNG trại nghiên cứu trang thiết bị Nonsan

Nông trại nghiên cứu trang thiết bị Nonsan là nơi nghiên cứu và canh tác thực tế các giống dâu tây từ nghiên cứu và cải tạo các trang thiết bị trang trại công nghệ cao.